Дейността на програмата е структурирана в четири модула – “Космически изследвания”, “Космически технологии”, “Космически приложения” и “Обучение и популяризация”. Първите три модула са вертикални и засягат различни аспекти на изследванията за Космоса, като първият модул е с предимно фундаментална насоченост, вторият модул разглежда актуални нови технологии и иновации, а в третия модул са очертани приложни дейности, свързани с използване на информация от съществуваща космическа инфраструктура. Четвъртият модул е хоризонтален и има за цел популяризиране на дейностите в другите три модула и обучение на нови кадри в областта. Всеки модул се състои от работни пакети, съдържащи теми от:

Фундаментални космически изследвания

В този модул са обособени дейности, свързани с:

Изследване на космически въздействия върху планетата Земя: Системи за мониторинг и прогнозиране на космическото време; космическо въздействие върху малките газови съставки в средната и ниска стратосфера; свойства на короналните изхвърляния на маса (СМЕ) и тяхното въздействие върху интензитета на космическите лъчи, йоносферата и различните технологични системи

Разработване на модели за предсказване на нивото на галактичната космическа радиация през слънчевия цикъл

Космични лъчи, озон и климат – взаимодействия и взаимовръзки

Научни изследвания на Вселената: експериментално изследване на космическа радиация; гравитационен лензинг и сенки на акреционни дискове – визуализиране на компактни обекти в релативистката астрофизика; изследване на взаимодействието на космичното неутрино и неутринните осцилации в различни среди; неутронни звезди и уравнение на състоянието

Космически технологии

Този модул разглежда актуални нови технологии и иновации, като например:

Разработване на спътникови подсистеми: задвижване за космически апарати; комуникационни технологии и локализация на спътници в близкия Космос локализация на малки спътници; комуникации за рояци от малки спътници; антенни системи за малки спътници; система за динамично управление на електрическа енергия в малки спътници

Лазерни технологии с космически приложения: адаптивна оптика за лазерно наблюдение и локация от наземно базирани станции; лазерни източници за локация, лазерно наблюдение и комуникации;  разработване на изследователска апаратура за спътници

Детекторни технологии за астрономически наблюдения във високоенергетичната област на електромагнитния спектър

Детектори за изследване на първични космични лъчи и космическо „време“

Ултра-високоенергетични космични лъчи. Орбитални детектори

Участие в международни изследователски космически програми и бъдещи научни мисии на ESA, NASA, JAXA и др.  

Нови материали и материалознание с приложение в космическата индустрия 

Полет на летателни апарати в атмосферите на планетите от Слънчевата система и комуникация с тях.

Космически приложения: 

В третия модул са очертани приложни дейности, свързани с използване на информация от съществуваща космическа инфраструктура.

Наблюдение на Земята от Космоса: използване на спътникови наблюдения, предоставени от програми Коперник, Галилео и други ГНСС: анализ на информацията от други спътникови изображения за приложни задачи

Събиране, обработване и анализиране на геопространствена, метрична и семантична информация за научни цели на базата на спътникови изображения чрез прилагане на методите на дистанционни изследвания ; създаване на реалистични модели на земния релеф на базата на спътникови изображения за нуждите на професионални граждански и военни самолетни симулатори

Мониторинг и оценка на текущото състояние на рискови процеси, наблюдавани на територията на България, свързани с тектонските движения, както и определянето на съвременни движения на земната кора   

Търсене на археологически обекти (подземни или подводни) на базата на спътникови изображения и тяхното цифровизиране чрез методите на фотограметрията

Използване на масиви от спътникови изображения и данни за Луната за създаване на подробни модели на лунния терен   

Допълнение на спътникови дистанционни наблюдения с оперативни наблюдения от безпилотни летателни системи (БЛС)   

Наблюдения на опасни обекти в близкия Космос  

Оценяване на устойчивостта на биологични обекти в екстремни условия близки до тези в Космоса  

Изследване и оптимизиране на използването на геостационарна спътникова орбита и на прилежащия ѝ радиочестотен спектър от спътникови съобщителни системи 

Изследване на взаимната работа на съществуващи спътникови съобщителни системи

Оптимално използване на геостационарна спътникова орбита и на прилежащия ѝ радиочестотен спектър от бъдещите спътникови съобщителни системи

Обучение и популяризация

В този модул са обобщени всички дейности по развиване на образователна дейност с различни таргет групи.

Предвижда се създаване на Експериментариум , който да включва практическо обучение „Интеграция и програмиране на наноспътници“ , изграждане на студентска наземна станция и практическо обучение по спътникова комуникация , създаване на авио-космически симулатор за нуждите на техникуми, университети и школи за пилоти  Съществена част от дейността е разпространение на резултатите , провеждане на годишна конференция на партньорите, популяризация, връзка с индустрията и трансфер на технологии . Специално внимание е обърнато и на работа със студенти и ученици.

Пълният текст на програмата може да намерите на страница <Архив: Подадени предложения>. Информация за развитието на дейността по програмата може да намерите в <Новини>.