Първи Национален форум за съвременни космически изследвания

21-22 октомври 2020 г.

организиран от Клон „Космос“ към Съюза на физиците в България
Място на провеждане: София Тех Парк, бул. “Цариградско шосе” № 111, Иновационен форум “Джон Атанасов”

Организационен комитет:
доц. д-р Стефан Лалковски (ФзФ-СУ)
доц. д-р Димитър Младенов (ФзФ-СУ)
доц. д-р Борислав Павлов (ФзФ-СУ)
гл. ас. д-р Галин Гюлчев (ФзФ-СУ)
ас. д-р Лилия Атанасова (МУ-София)
докт. Стоил Иванов (ФзФ-СУ)
докт. Недислав Веселинов (ФзФ-СУ)                 
Програмен съвет:
проф. Наталия Килифарска (НИГГГ-БАН)
доц. д-р Камен Козарев (ИА с НАО – БАН)
доц. д-р Елисавета Пенева (ФзФ-СУ)
доц. д-р Маруся Бъчварова (ИКИТ-БАН)
гл. ас. д-р Христомир Йорданов (ТУ-София)
д-р Стоян Мишев (НБУ-София)
гл. ас. д-р Галин Гюлчев (ФзФ-СУ)

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ 21.10.2020 г. – Научна сесия

8:30 -9:15 Регистрация

9:15 —  9:30  Приветствие и уводни слова

                        ● К. Ангелиева (МОН)
                        ● Б. Кадмонова (фондация “Еврика”)
                        ●Т. Младенов (София Тех Парк)
                        ● доц. д-р С. Лалковски (Клон “Космос” СФБ)

Сесия 1: Фундаментални космически изследвания (модератор доц. Камен Козарев)

9:30 – 10:15 проф. дфзн Стойчо Язаджиев (ФзФ-СУ)
                      Нобеловата награда по физика за 2020  

10:15 – 10:35 проф. дфзн Даниела Кирилова (ИА с НАО Рожен- БАН)
                         Kосмично неутрино и неутринни осцилации

10:35 – 10:55 проф. дфзн Наталия Килифарска (НИГГГ-БАН)
                         Влияние на Слънцето и галактичните космични лъчи върху климата на Земята

10:55 – 11:20     Кафе пауза

Сесия 2: Аерокосмически технологии (модератор гл. ас. Христомир Йорданов)

11:20 – 12:05 доц. д-р Пламен Данков (ФзФ-СУ)
                          
Рояци от нано-спътници и проектите на Софийски университет 
12:05 – 12:25 доц. д-р Стефан Лалковски (ФзФ-СУ)
                          
Нови детекторни технологии за заредени частици и гама-кванти 
12:25 – 12:45 д-р Христомир Йорданов (ТУ-София)
                          
Технологии за малки спътници 
12:45 – 13:45 Обяд с постерна сесия 

Постери:
                      ● Маруся Бъчварова (БАН-ИКИТ, КФ) — Първична галактична радиация на границата на атмосферата 
                      ● Галин Гюлчев (ФзФ-СУ) — Релативистка астрофизика на компактни масивни обекти
                      ● Камен Козарев (ИА с НАО-БАН) — LOFAR
                      ● Олег Степанюк (ИА с НАО-БАН)-Image processing in solar physics: method proposal and a software product concept  
                      ● Петър Георгиев (ФзФ-СУ ) — Твърдотелни материали и технологии за съхранение на водород
                      ● Бончо Балабанов (НБУ) — 65 години от основаването на международната астронавтическа академия
                      ● Цвета Апостолова (НБУ; ИАИАЕ-БАН) — Радиационно устойчиви тримерни диамантени детектори
                      ● Стоян Мишев (НБУ) — Неутронни звезди и уравнение на състоянието
                      ● Елисавета Пенева (ФзФ-СУ) — Черноморски център за мониторинг и прогноза към Програма Коперник
                      ● Николай Такучев (ТрУ) —
                         Combined Satellite and Ground Monitoring of Air Pollution of Sofia, Bulgaria – Results and   Conclusions;
                         Possible mechanism of impact of Solar corpuscular radiation on ischemic heart diseases mortality in several countries

                       ● Недислав Веселинов (ФзФ-СУ) – Създаването на Софийски планетариум

Сесия 3: Приложни космически изследвания (модератор доц. Елисавета Пенева)

13:45 – 14:30 д-р Васил Василев (Geopolymorphic-cloud)
                          
Спътникови наблюдения за земната повърхност и приложения 
14:30 – 14:50 д-р Анастасия Стойчева (НИМХ)
                          
Използване на EUMETSAT в оперативната прогноза на НИМХ  
14:50 – 15:10 доц. Керанка Василева (ФзФ-СУ) и доц. Гергана Герова (ФзФ-СУ)
                         
Глобални навигационни спътникови системи – съвременно състояние и приложения

15:10 – 15:35 Кафе пауза

Сесия 4: Докторантска сесия

15:35 – 15:50 Петър Ефтимов (БФ-СУ) — Произход на живота – съвременни разбирания в астробиологията 
15:50 – 16:05 Радослав Симеонов (ФзФ-СУ) — 
Експериментът PADME и изучаване на тъмната материя 
16:05 – 16:20 Жулиета Тонева (ФзФ-СУ) — 
Характеризиране на компактни позиционно чувствителни детектори с монолитни сцинтилатори за целите на гама-астрономията 
16:20 – 16:35 Симеон Иванов (ФзФ-СУ) — 
Приложение на иновативни технологии в гама астрономията – предизвикателства и възможности
16:35- 16:50 Милен Минев (ФзФ-СУ) — 
Астрофизични изследвания в гама-диапазона с телескопите MAGIC 
16:50 – 17:05 Евелина Захариева (ФзФ-СУ) — 
Фотометрично изследване на блазара OJ287 
17:05 – 17:20 Юлия Мутафчиева (ИЯИЯЕ-БАН) — 
Единно описание на кората на силно магнетизирани неутронни звезди 
17:20 – 17:35 Mohamed Nedal (ИА с НОА-БАН) — 
Short-Term Forecasting of the SEP Flux during the Solar Cycle 25 using the LSTM Neural Network 
17:35 – 17:50 Елжбета Ласота (Вроцлавски университет) – 
GNSS ray tracing of tropical cyclones 
17:50 – 18:05 Цветелина Величкова (НИГГГ-БАН) — 
Връзка между космичните галактични лъчи и регионалните моди на климатичната система на Земята 
18:05 – 18:20 Мирна Матов (ФзФ-СУ) — 
Black Sea freezing in 2006-2020 and relation to winter temperature 
18:20 – 18:35 Недислав Веселинов (ФзФ-СУ) — 
Полет на самолет в стратосферата на Юпитер 
18:35 – 18:50 Цветан Цветков (ИА с НАО-БАН) — Нов 30-см слънчев телескоп в НАО Рожен

ДЕН ВТОРИ 22.10.2020 г. – Дискусия с представители от научните среди, бизнеса, държавната администрация и учащи се

9:00 – 9:15 Регистрация

9:15 — 10:30 Панел 1: Наука и Космос (модератори: проф. Наталия Килифарска и проф. Радослав Рашков)

                               ● Камен Козарев (ИА с НАО-БАН ) — Проблеми и насоки за развитие на научните изследвания за Космоса 
                               ● МОН — Визия и перспективи за космическите изследвания в България
Дискусия
10:30 — 11:00       Кафе пауза

11:00 — 12:00 Панел 2: Бизнес и Космос (модератори Натанаил Стефанов и Райчо Райчев)  

                                ● Министерство на икономиката — За резултатите от проучването на научния капацитет на България 
                                  в областта на космическите изследвания и технологии (проект на PECS)

                                ● София Тех Парк — Тодор Младенов 
                                ● Представяне на ЕндуроСат 
                                ● Здравко Димитров (Sfera Technologies) – 
Сфера текнолоджис – комуникационна инфраструктура за нова епоха 
Дискусия

12:00 — 13:00 Панел 3: Образование и Космос (модератори: доц. Пламен Данков и
                          гл. ас. Христомир Йорданов)

                                ● МОН — Проблеми и визия за обучението на кадри за космическия сектор в България
                                ● Представител на СУ и ТУ-София (доц. Пламен Данков и доц. Христомир Йорданов) — За проблемите на   
                                    образованието по космически дисциплини във висшето училище

                                ● Иво Джокин (ОЦИДЗИ) — 
Проблеми и визия за обучението по астрономия в средните училища  
                                ● ЕндуроСат и нов поглед към практическа космическа академия: Спейспорт и Космически Предизвикателства
Дискусия

13:00 – 13:40 Иван Кутиев (група по “Космическа физика”) — Българската космическа конквиста: началният устрем

13:40 – 14:00 Послание от Форума, планиране на следващ Форум

14:00 Закриванe